Temel SQL Kodları

Veriyi seçme – SELECT cümlesi
Tablo yaratma – CREATE cümlesi
Tabloya ekleme – INSERT cümlesi
Kayıtları güncelleme – UPDATE cümlesi
Kayıt silme – DELETE cümlesi
Tabloyu silme – DROP cümlesi

AVG ortalamayı verir:

select avg(fiyat) from urunler

GROUP BY gruplama yapar:

select avg(fiyat),ad from urunler GROUP by k_no

HAVING -> Grupladığımız ifadeye koşul getirir:

select avg(fiyat),ad from urunler GROUP by k_no HAVING avg(fiyat)>500

ORDER BY:

select * from urunler order by id desc // id numarası büyükten küçüğe sıralanır
select * from urunler order by id asc // id numarası küçükten büyüğe sıralanır

IN ve BETWEEN -> içinde olan ve arasında olan:

select * from urunler where id in (1,15,26) //id numarası 1,15,26 olanları getirir
select * from urunler where fiyat BETWEEN 500 and 1500 // Fiyatı 500 ile 1500 arasında olanların hepsini getirir

Gerisi için kaynak veriyorum, ordan devam edebilirsiniz

http://www.w3schools.com/sql/default.asp
http://www.fatih.edu.tr/~zcetin/0708/VT/dokuman/temelSql.htm


Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Kategoriler